CAS Testi

Cognitive Assesment System kısaltılmış adıyla CAS bilişsel değerlendirme testidir. 5-17 yaş arasındaki bireyelere uygulanmaktadır. Bu test, Pass teorisine göre yapılandırılmış bir testtir.
Pass teorisi, Planlama, Eşzamanlılık, Dikkat ve Ardıl işlemlere dayanmaktadır. Bu teoriye göre insanın bilişsel aktiviteleri dört bölümden oluşmaktadır. 12 alt testten oluşmaktadır. Bunlar;
sayıları eşleştirme, planlamış kodlar, planlanmış bağlantılar, matrisler, sözel-uzlamsal ilişkiler, şekil hafızası, matrisler, sözel-uzlamsal ilişkiler, şekil hafızası, ifadesel dikkat, sayı bulma, algısal
dikkat, kelime serileri, cümle tekrarı, konuşma hızıdır.

Planlama, bireyin problemlere ilişkin çözümlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir işlevdir. Strateji oluşturma, sonuçların tahmini, dürtü kontrolü, faaliyetin
organizasyonu, kendini değerlendirme, streteji kullanma gibi becerileri kapsamaktadır.

Eşzamanlılık, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup halinde birleştirdiği zihinsel bir işlemleridir. Kelimelerden bir fikre ulaşma, parçalardan bir bütün oluşturma, aynı anda birden
fazla şeyi görme, kelimeler arasındaki ilişkileri anlama, vurgunun anlaşılması, kavramları ve sözel ilişkileri anlama becerilerini içermektedir.

Dikkat ise; bireyi belirli uyarıcılar üzerinde seçici bir şekilde odaklayan ve rekabet halinde olan diğer uyarıcıları da tepki vermeyi engelleyen zihinsel bir işlemdir. Konsantrasyon, temel
noktaya odaklanma, temel bilgilere odaklama, İlginin dağılmasını engelleme, seçici dikkat, dikkatin uzun süre devam ettirilmesi becerilerini kapsamaktadır.
Ardıl İşlemlerde, uyaranları zincire benzer şekilde ve özel br sıra halinde getiren zihinsel işlemler olarak tanımlanmaktadır. Ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuz
edilmesi, kelimelerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrama, Ardışık uyaranları anlama, seslerinözel dizilimli şekli ile çalışma, konuşmanın seri organizasyonu, ritmik algı, bağımsız birim bilgi
tutma kapasitesini içermektedir. İşte bu test, bu dört başlığın sonucunda bir genel toplam zeka skorunu ölçmektedir.